Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Polski Związek Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych

POLSKI ZWIĄZEK PRODUCENTÓW ZIEMNIAKÓW I NASION ROLNICZYCH W ŁODZI

Zimowisko 2018

Polski Związek Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych został  powołany w 1981 r. jako Krajowy Niezależny Samorządny Związek Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych Warszawie. Członkowie to rolnicy, producenci ziemniaków sadzeniaków i kwalifikowanych nasion rolniczych, obecnie także rolnicy producenci ziemniaków jadalnych, konsumpcyjnych i  paszowych  nasion rolniczych

Związek działa  jako zrzeszenie branżowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników oraz statutu.

Terenem działania  Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Związek jest członkiem Federacji Branżowych Związków Producentów  Rolnych.

Organami Związku są: (kadencja organów trwa cztery lata)

 1. Walny Zjazd Delegatów
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

Podstawowym organem organizacyjnym Związku są Koła Plantatorskie.

Koło to  co najmniej  pięciu rolników.

Koło wybiera delegata na  Walny Zjazd Związku.

Działalność Koła ma na celu, podnoszenie efektywności produkcji rolnej, organizowanie zbytu, kontraktacji, zakupu i wnioskowanie do Zarządu Związku o interwencje w skupie, cenach itp.

Fundusze i majątek Związku powstają  z :

 1. składek członkowskich (obecnie 50 zł  rocznie),
 2. opłat plantatorskich z kontraktacji,
 3. dochodów z działalności gospodarczej,
 4. innych źródeł.

Członkowie Związku:

 1. członkowie zwyczajni – rolnik lub małżonek, właściciel bądź użytkownik indywidualnego gospodarstwa rolnego prowadzący uprawę ziemniaków i/lub nasion rolniczych. –  pełnoletni członek rodziny rolnika, pracujący w gospodarstwie rolnym,
 2. członek honorowy – osoba fizyczna lub prawna, która przez swoją wieloletnią działalność związkową, zawodową lub społeczną szczególnie zasłużyła się dla Związku, produkcji rolnej. Tytuł honorowego członka związku  Nadaje Walny Zjazd. Członek honorowy korzysta ze wszystkich praw członka zwyczajnego.

Cel  i  zadania  Związku:

Związek reprezentuje oraz broni zawodowych i społecznych interesów rolników producentów, działa na rzecz rozwoju gospodarstw rolnych, wzrostu opłacalności produkcji rolnej. Troszczy się o wysoką rangę zawodu rolnika producenta, a także o poprawę warunków życia i pracy, uczestniczy w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej Państwa. Uczestniczy w społecznym i kulturalnym życiu wsi.

         Związek ściśle współpracuje z:

1. Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2.Komisją Rolnictwa Sejmu

3.Komisją Rolnictwa Senatu

4. ARiMR

5. ARR

Związek podjął współpracę z Radą Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi  i „Polskie Młyny” S.A. celem opracowania i wdrożenia umów kontraktacyjnych.

Związek zabiega nad wprowadzeniem poprawki do Ustawy Nasiennej w sprawie rejestracji  działalności  gospodarczej  przy prowadzeniu produkcji i sprzedaży nasion kwalifikowanych.

Związek organizuje Zimowiska i Kolonie.

Związek  jest organizatorem badań profilaktycznych raka wśród kobiet wiejskich.

Władze Związku, IX Walny Zjazd Delegatów:

W dniu 23.10.2015 r w Rochnie (gm. Brzeziny, woj. łódzkie) odbył się IX Walny Zjazd Delegatów.

Podczas Zjadu wybrano Zarząd w dziewięcioosobowym składzie:

 1. Marian Sikora - Prezes Zarządu
 2. Zbigniew Górski - Wiceprezes
 3. Zygmunt Gromek - Wiceprezes
 4. Elżbieta Adamczewska - Skarbnik
 5. Andrzej Lipski - Sekretarz
 6. Adrianna Bukowska-Łazarska - Członek Prezydium
 7. Wincenty Kaźmierczak - Członek Prezydium
 8. Stanisław Kałużny - Członek Zarządu
 9. Krystyna Gryczka - Członek Zarządu

IX Zjazd wybrał 3 osobową Komisję Rewizyjną w składzie:

 1. Antoni Mroczkowski - Przewodniczący
 2. Wacław Stasio - Członek
 3. Tadeusz Widuliński - Członek

Statut Polskiego Związku Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych.

HISTORIA  ZWIĄZKU

(wyciąg z przemówienia na uroczystości 25-lecia działalności  Związku)

W latach 50-dziesiątych działał Związek  Producentów Nasion. Po przyłączeniu go do Kółek Rolniczych zaniechał swej działalności. W latach 70 powstały rady plantatorów przy Centralach Nasiennych, które reprezentowały rolników produkujących nasiona rolnicze do CN.

 W dniu 10 grudnia 1980 roku w Poznaniu z inicjatywy  środowisk plantatorów upraw nasiennych, rad plantatorskich działających przy przedsiębiorstwach nasiennych Zjednoczenia Nasiennictwa Rolniczego” Centrala Nasienna” odbyła się narada celem powołania niezależnego Związku.

Podjęto uchwałę o powołaniu Ogólnokrajowego Komitetu Założycielskiego oraz wybrano 6 osobowe Prezydium w składzie:

Przewodniczący Henryk Majlert, członkowie: Kazimierz Trawiński, Kazimierz Mosakowski, Jan Błędowski, Czesław Bijak, Stanisław Pietrzak.

Zjednoczenie Nasiennictwa zadeklarowało gotowość współpracy wyznaczając Pana Bronisława Mistitz-Jackowskiego jako głównego koordynatora.

W dniu 11 czerwca 1981 r. podjęto decyzje o utworzeniu dwóch Związków od siebie nie zależnych tj. upraw nasion rolniczych i upraw nasion ogrodniczych.

23 października 1981 r. przewodniczący OKZ Pan Henryk Majlert zrezygnował z przewodniczącego ponieważ przeszedł do organizacji związku ogrodniczego.

 Prezydium wybrało  przewodniczącym OKZ  Pana Kazimierza Mosakowskiego

i podjęło uchwałę o przygotowaniu Krajowego Zjazdu Delegatów na 10 – 11 grudnia 1981 r. I Krajowy Walny Zjazd Delegatów odbył się w dniach 10 – 11 grudnia 1981r. Otworzył go  Kol. Kazimierz Trawinski , który jest tutaj z nami. Na Zjeździe uchwalono nazwę Związku „ Niezależny, Samorządny Związek Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych oraz przyjęto Statut.

 

Wybrany Zarząd  Krajowy składał  się z 36 członków. Wybrano 7 osobowe Prezydium w Składzie:  Prezes Kol. Ireneusz Grabowski, Wiceprezes Jan Majewski, Wiceprezes Stanisław Pietrzak, Sekretarz Kajetan Cyckowski, Skarbnik Kristan Górka,  Czł. Kazimierz Trawinski, Czł. Marian Sikora. Wybrano 7 osobową Główną Komisję Rewizyjną  z  przewodniczącym Kol.. Romanem Kolińskim, funkcję wiceprzewodniczącego objął Kol. Michał Kaźmierczak obecny dzisiaj. Wybrano także  Sąd Koleżeński 5 osobowy.

Wobec wprowadzenia z dniem 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego rejestracja Związku została wstrzymana. Powołano jednak 15 września 1982r biuro Związku, dyrektorem biura został Pan Jerzy Składziński. Związek  działał jako  Zrzeszenie zarejestrowane w Urzędzie Stołecznym Warszawy i realizował uchwałę programową I Zjazdu.

Ustawa z dnia 8 października 1982r. o społeczno – zawodowych organizacjach rolników dała dopiero możliwość  rejestracji Sądowej Związku.

Działając na mocy tej ustawy Zarząd Krajowy podjął decyzje o nadaniu osobowości prawnej Okręgowym Zarządom i Krajowemu Zarządowi przez dokonanie rejestracji we właściwych  rejonowych sądach.

Zarządy  przekształciły się w Komitety  Założycielskie i złożyły w sądach rejonowych Statuty dostosowane do Ustawy z 8-10-1982r.

Na podstawie rejestracji 7 Okręgowych Zarządów i przystąpieniu do Krajowego Związku, Zarząd Krajowy w styczniu 1983r.  złożył do Sądu wniosek o rejestrację Związku pod nazwą „Krajowy Niezależny Samorządny Związek Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych”.

W dniu 22 października 1983r.  w Sądzie Rejonowym Warszawa Praga Wydział I Cywilny pod nr. DRKR – 6 został po blisko 3 latach  zarejestrowany Związek.

Rok 2008 jest symbolicznym  rokiem 25 lat działalności.

Związek posiada własny znak graficzny, odznakę honorową za zasługi dla Związku (złotą, srebrną i brązową).  Związek posiada Sztandar.

W 1985 r w dniach 9 –10 grudnia  w Warszawie odbył się II Zjazd Delegatów ale już Krajowego Niezależnego Samorządnego Związku Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych . Wybrano 7 osobowe Prezydium  a prezesem został Kol. Marian Sikora i 5 osobową komisję Rewizyjną Przewodniczącym  został Kol. Michał Kaźmierczak, Prezes Zarządu i Przewodniczący komisji z Okręgu Łódzkiego. Lata 1984- 1992 to okres intensywnej pracy związku i duże środki finansowe ( 1% składka od sprzedanych nasion i ziemniaków przez plantatorów członków Związku do CN.) Składka była wykorzystywana w 80 % na zakupy maszyn specjalistycznych potrzebnych w nasiennictwie dla kół plantatorów, organizowano szkolenia, wycieczki specjalistyczne w kraju i zagranicą. W 25 latach działalności zorganizowano ponad 178 tys. szkoleń 29 tysięcy wycieczek, zakupiono 50 tys. różnego rodzaju maszyn do grupowego wykorzystania. Lata od  1993r. to powolny schyłek  polskiej produkcji nasiennej

Otwarte granice, brak eksportu szczególnie  nasion traw, spada zapotrzebowanie przez rolników na nasiona i sadzeniaki, kurczą się możliwości sprzedaży nasion, maleje liczba plantatorów członków Związku  z 187 tys. w roku 1985 do 1960 w roku 2007. Składka to od 1994r nie 1 % a 50 zł rocznie,  co powoduje zmniejszenie dochodów i potrzebę zmiany siedziby Związku z Warszawy do Łodzi. Na VI Zjeździe delegatów w dniach 12-13 grudnia 2003r. zapada decyzja zmian w statucie Związku że zmianą ilości członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Zostaje dokonana zmiana nazwy Związku na  Polski Związek Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych. 

Związek włączył się aktywnie będąc członkiem Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, w propagowanie  i uświadamianie rolników do popierania wejścia Polski do struktur Unii Europejskiej. Przedstawiciele Zarządu Związku uczestniczyli w kongresach rolnictwa europejskiego w Belfaście, Tallinie, Atenach, Krakowie, Strasburgu oraz w Krajowych kongresach rolników w Warszawie i Poznaniu. Kol. Wiesław Pędziwiatr brał udział w dyskusjach grupy roboczej do spraw zbóż w Brukseli w COPA. COPA to Europejska  Zawodowa Organizacja Rolników Kol. Marian Sikora jako członek Prezydium COPA w Brukseli bierze udział w jej obradach. W grudniu 2007 rozpoczęła się w Unii Europejskie dyskusję na temat zmian polityki rolnej, w której uczestniczył Kol. Marian Sikora jako Przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. Nasza obecność w strukturach COPY jest  bardzo potrzebna aby w odpowiednim czasie przeciwdziałać niekorzystnym zmianom w polityce rolnej UE, a takie się rysują.              

  Związek od 2003 r  podjął się przybliżenia badań profilaktycznych raka kobiet wiejskich w miejscu zamieszkania. Udało się  Związkowi uzyskać środki finansowe na te badania z  FS USR i EFRWP  w wysokości ponad 600 tys. zł, co pozwoliło na przeprowadzenie ponad 13.000 badań kobiet.                        

 Związek organizuje kolonie i zimowiska dla dzieci rolników.  Skorzystało z nich ponad 2.435 dzieci. Na sfinansowanie kolonii i zimowisk Związek poszukiwał i otrzymał ponad 1.849 tys. zł z FS USR i wpłaty dzieci na sumę 355.929 zł.

Związek otrzymał za pośrednictwem Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych 600 kompletów książek i pomocy szkolnych tj. 3.000 książek do klas pierwszych i zerówek  zakupionych przez FS USR dla dzieci wiejskich i je rozprowadził  po 100 kompletów w Rejonach: Poznań, Wieluń, Płock, Piotrków, Rawa Mazowiecka, Brzeziny.

Związek przedstawił do odznaczeń za pracę na rzecz Związku i rolnictwa  ponad 20 tysięcy  rolników  plantatorów. Zostali  odznaczeni  krzyżami, medalami i  odznaczeniami Resortu Rolnictwa.

Członkowie Związku działają w różnego rodzaju radach, programach i innych organizacjach związkowych, Izbach Rolniczych.                                                                                                      

 25 lat mija -  rozpoczyna się nowa kadencja nakreślona przez VII  Zjazd Delegatów w dniu 4 stycznia 2008 r.